Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Βούθνηκας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ένα πουλάκι μου έστειλε αυτό το λίνκ
Το ιστορικό ρέμα Βούθνηκας. Μακρυά φαίνεται ο Θερμαϊκός.

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για τους σωρούς φωσφογύψου στο Αιγίνιο και οι απαντήσεις των Υπουργείων:

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 985/24-10-2011 που κατατέθηκε από τους βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Γιάννη Ζιώγα, Θεόδωρο Ιγνατιάδη και Σοφία Καλαντίδου, επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. 1988/1-11-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) καθώς και το υπ' αριθμ.  132850/6320/4-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠEΚA,
Θέμα: Aπάντηση σε Ερώτηση των βoυλευτών κ.κ. Ιωάννη Ζιώγα, Θεοδώρου Iγvατιάδη και Σοφίας Kαλαvτίδoυ με θέμα «Eγκαταλελειμμένες ακάλυπτες σωροί φωσφoγύψoυ σε περιoχή του Αιγινίou της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

___________________________________________
Σχετικό: 
1. Η με AΠ:985124-10-111 Ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Υποδομών, Mεταφορώv και Δικτύων, Περιβάλλοvτoς Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α.Π.: 65721Β/1711/25-10-11 Γραφείου Κοινοβουλευτικού Eλέγχου Υ.ΠΕ.Κ.Α. και Α.Π. 1988/27-10-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.E.Π.)
2. Το ΑΠ:2010/01·11-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης στη Bouλή, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν  αναφοράς, η υπηρεσία μας επελήφθη άμεσα του θέματος διενεργώντας αυθημερόν αυτοψία, κατά την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής:

• Στην περιοχή του Αιγινίου, πλησίον του ομώνυμου οδικού κόμβου υπάρχουν αποθέσεις φωσφογύψου, κατ' εκτίμηση 1200 m3, οι οποίες, σύμφωνα με μαpτuρίες κατοίκων της περιοχής, είχαν μεταφερθεί προ 25ετίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία. Ο χώρος των αποθέσεων είναι μακριά από τον οικισμό του Αιγινίου και κατά δήλωση του Δημάρχου Πύδνας -Koλινδρού ανήκει στο Δήμο.
• Κλήθηκε από το Δήμο η Ελληνική Επιτροπή Ατoμικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η σποία και διενήργησε μετρήσεις ραδιενέργειας. Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι άνω των επιτρεπτών ορίων, χωρίς όμως να είναι ανησυχητικό. Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα της Ε.Ε.Α.Ε. με την οποία η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε συνεργασία.
Μετά τις ανωτέρω διαπιστώσεις η Ε.Υ.Ε.Π. απέστειλε το (2) σχετικά το οποίο σα αποστέλλεται συνημμένα, προς στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για τις ενέργειες τους και παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος.

Θέμα: Αναφορά για παράνομη απόθεση υλικών αποβλήτων στο ρέμα «Βούθνηκας» της Δημοτικής Ενότητας Κολινδρού του Δήμου Πύδνας--Κολινδρού του Ν. Πιερίας.

Σχετ.: 
1. Το άρθρο 9 «Ειδική υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 A'/09-10-01) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο N.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/18-1-1986) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Η ΚΥΑ Η.Π, 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας  ¨για τα επικίνδυνα απόβλητα¨ του Συμβουλίου της 12ης  Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ'αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων", όπως τροποποιήθηκε, και ισχύει.
Κατόπιν αναφοράς περί απόθεσης αδρανών υλικών κα, στερεών βιομηχανικών αποβλήτων σε  τμήμα του Ρέματος "Βούθνηκας» του οικισμού Κολινδρού και κατασκευή έργων χωρίς άδειες, η υπηρεσία μας προέβη άμεσα σε έκτακτες αυτοψίες. Στις 19-10-2011 διενεργήθηκε αυτοψία από την Τομεάρχη, όπου συγκεντρώθηκαν τα πρώτα στοιχεία, και στην συνέχεια στις 20-10-2011 από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τομέα βορείου Ελλάδος της ΕΥΕΠ. 
Κατά τις αυτοψίες διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Σε τμήμα του Ρέματος «Boύθνηκας» στον οικισμό Κολινδρό, πραγματοποιούνται εργασίες επιχωμάτωσης προκειμένου, κατά δήλωση του Δημάρχου Πύδνας - Κολινδρού, να γίνει στήριξη της επέκτασης του υφιστάμενου αποχετευτικού αγωγού του οικισμού. Συγκεκριμένα, δημιουργείται η υποδομή ώστε να τοποθετεί τμήμα αποχετευτικού αγωγού κάθετα στην κοίτη του ρέματος. Το έργο υλοποιείται από τον ίδιο τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού με αυτεπιστασία.
2. Αδρανή υλικά για τις ως άνω εργασίες επιχωμάτωσης εξορύσσονται από δημοτική έκταση, περίπου 150 στρεμμάτων, η οποία ήταν πρώην πεδίο βολής του Στρατού και παραχωρήθηκε στο Δήμο, η εν λόγω έκταση βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 km από το ρέμα και σύμφωνα με το Δήμο έχει ενταχθεί στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
3. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού:
·         Στις 08-10-2011 είχαν αποτεθεί στο χώρο επιχωμάτωσης .του ρέματος, εκτός των ανωτέρω υλικών και υλικό (έξι φορτηγά), τα οποία ελήφθησαν από σωρό, εντός δημοτικής έκτασης στον κόμβο Αιγινίου, που όπως προέκυψε στη συνέχεια επρόκειτο για φωσφογύψο.
·         Στις 09-10-2011. Κατοπιν πληροφοριών από κατοίκους της περιοχής για ενδεχόμενη επικινδυνότητα των υλικών αυτών, ο Δήμος επέστρεψε τις ποσότητες που είχαν μεταφερθεί μαζί με επιπλέον χώματα που είχαν ήρθαν σε επαφή στο σημείο από το οποίο είχαν παραληφθεί.
·         Κλήθηκε από το Δήμο η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), η οποία διενήργησε επιτόπιες μετρήσεις ραδιενέργειας, τόσο στο χώρο που βρίσκονται οι αποθέσεις φωσφογύψου, όσο και στο τμήμα του Ρέματος όπου είχε μεταφερθεί μέρος αυτών.

4. Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας των Επιθεωρητών με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Ε.Ε.Α.Ε. που διενήργησε τις μετρήσεις, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για φωσφογύψο, που βρίσκεται σε περιοχή στον κόμβο Αιγινίου και εμφανίζει επίπεδα ραδιενέργειας άνω των επιτρεπτών ορίων. Οι τιμές ραδιενέργειας στο τμήμα του ρέματος που είχαν αποτεθεί ποσότητες φωσφογύψου και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν, ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων. Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα του συνόλου των μετρήσεων της Ε.Ε.Α.Ε.
5. Σύμφωνα με μαρτυρίες Κατοίκων της περιοχής η φωσφογύψος πλησίον του κόμβου Αιγινίου, η οποία εκτιμάται περί τα 1200m3 είχε μεταφερθεί προ 25ετίας από βιομηχανία λιπασμάτων της Θεσσαλονίκης, Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη Γεωργία. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιήθηκε και παρέμεινε στο χώρο που εντοπίστηκε.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλιστεί πρωτίστως η δημόσια υγεία και η προστασία του Περιβάλλοντος παρακαλούνται:

• Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για τις ενέργειές της προκειμένου να γίνει άμεση διακοπή των ανωτέρω εργασιών στο ρέμα και να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 28 του (2) σχετικού Νόμου. Το Αστυνομικό Τμήμα Κολινδρού) παρακαλείται για την εποπτεία του χώρου, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω συνέχιση των εργασιών, μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών.

• Ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού να σταματήσει άμεσα τις εργασίες επιχωμάτωσης του ρέματος όπως και τις απολήψεις αδρανών υλικών, μέχρι την έκδοση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για τα εκτελούμενα έργα. Παράλληλα, σε εφαρμογή της αρχής προφύλαξης, συστήνεται όπως ο Δήμος σε συνεργασία με το Τμήμα περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας, προχωρήσει άρεσα σε δειγματοληψία και χημική ανάλυση των υλικών που έχουν ήδη αποτεθεί στο ρέμα αλλά και αυτών που παραλαμβάνονται από το χώρο του πρώην πεδίου βολής για την διακρίβωση της σύστασής τους, με έλεγχο για την παρουσία/συγκέντρωση βαρέων μετάλλων και δοκιμή Εκπλυσιμότητας  κατ’ ελάχιστο.
• Η E.E.A.Ε., ως ο καθ' ύλην αρμόδιος φορέας, παρακαλείται όπως υποδείξει στο Δήμο και στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του κοινού, καθώς και για τις διαδικασίες ασφαλούς διαχείρισης των αποθέσεων στην περιοχή Αιγινίου.
• Η Δ/νση περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σε εφαρμογή του άρθρου 12 της (3) σχετικής ΚΥΑ, παρακαλείται όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξεταστεί και η χημική σύσταση των αποθέσεων φωσφογύψου, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν ρύπανση του εδάφους και των υπογείων υδάτων της περιοχής. Ο γενικός γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης καλείτε να θέσει το όλο εγχείρημα υπό τον έλεγχο και την επίβλεψή του, ενεργοποιώντας σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί την περιφερειακή επιτροπή για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 148/2009 για την περιβαλλοντική ευθύνη.
Για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελέσματα αυτών παρακαλείστε όπως ενημερώνεται της υπηρεσία μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Αποδέκτες, για ενέργεια
1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης - Φλέμινγκ 2, 60 100 Kατερίνη (και αποστολή με φαξ: 2351059409)
2.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Mακεδoνίας-Θράκης
α. Γρ. Γενικού Γραμματέα
β. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τάκη Οικονομίδη .Kαθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Θ. 54008, 546 55 Θεσσαλονίκη.
3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

α. Γραφείο περιφερειάρχη - Β.  Όλγας 198. 546 55 Θεσσαλονίκη
β. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας γ. Δ/νση Τεχνικών Έργων
28ης Οκτωβρίου 40,601 00 (και αποστολή με φαξ: 23513 51161)
4. Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Αγία Παρασκευή, Τ.Θ 60092, Τ.Κ. 15310
5. Δήμος Πύδνας - Κολινδρού
Γραφείο Δημάρχου, Κ. Καραμανλή 38, 603 00 Αιγίνιο Πιερίας (και αποστολή με φaξ: 23530 22990)
________________________________________
@ Πήρα πριν από λίγο άλλο ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικό με το θέμα θα το πληκτρολογήσω για να είναι ευανάγνωστο και θα το ανεβάσω σύντομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: