Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Οι εγκαταλελειμμένες ακάλυπτες σωροί φωσφογύψου σε περιοχή του Αιγινίου παραμένουν


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών και Υγείας

Θέμα: Εγκαταλελειμμένες ακάλυπτες σωροί φωσφογύψου σε περιοχή του Αιγινίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Στην περιοχή του Αιγινίου, πλησίον του ομώνυμου οδικού κόμβου, υπάρχουν εδώ και
25 χρόνια εναποθετημένοι ακάλυπτοι σωροί φωσφογύψου, περίπου 1.200m3. Πρόκειται
για «τοξική κληρονομιά» που άφησε το πρώην εργοστάσιο Φωσφορικών Λιπασμάτων
ΣΙΓΚ, προκαλώντας όχι μόνο ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και μόλυνση του εδάφους και
υπεδάφους της περιοχής.
Το πόσο επικίνδυνη για την υγεία και το περιβάλλον είναι μια τέτοια απόρριψη
φωσφογύψου υπό μορφή στοιβάδων, μπορεί να το συμπεράνει εύκολα κανείς, μόνο
και μόνο από τις παρακάτω οδηγίες που εξέδωσε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας - ΕΕΑΕ :
1. Η εναπόθεση δεν πρέπει να γίνεται πλησίον ή εντός επιφανειακών υδάτων (ποτάμια,
λίμνες, αρδευτικά κανάλια κλπ.).
2. Η εναπόθεση θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
προστασία των υπόγειων υδάτων (π.χ. με χρήση ειδικών γεωμεμβρανών).
3. Οι ανοιχτές εναποθέσεις θα καλύπτονται με χώμα.
4. Δεν επιτρέπεται η μελλοντική οικοδόμηση οικημάτων επί των εναποθέσεων, γι' αυτό και
η τοποθεσία των εναποθέσεων φωσφογύψου θα είναι καταγεγραμμένη.
5. Θα διενεργείται συστηματικός έλεγχος της συγκέντρωσης του Ra-226 στα υπόγεια και
επιφανειακά ύδατα της περιοχής, όπου υπάρχει η εναπόθεση.
Σύμφωνα δε με τις πρώτες μετρήσεις, που είχε διενεργήσει στην περιοχή η Ελληνική
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), σε συνέχεια Ερώτησης (985/24-10-2011) του ΚΚΕ,
τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι άνω των επιτρεπτών ορίων.
Επίσης με βάση τις απαντήσεις των αντίστοιχων Υπουργείων προέκυπτε ότι:
§ Ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα ελάμβαναν
μέτρα, καθ’ υπόδειξη της ΕΕΑΕ, για την προστασία του κοινού, καθώς και για τις
διαδικασίες ασφαλούς διαχείρισης των αποθέσεων στην περιοχή Αιγινίου.
§ Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης σχετικά με την αποτίμηση της ρύπανσης και τα ληπτέα μέτρα
εξυγίανσης - αποκατάστασης στο συγκεκριμένο χώρο, σε εφαρμογή του άρθρου 12
της ΚΥΑ13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β), θα προέβαινε στις απαιτούμενες ενέργειες,
ώστε να εξεταστεί και η χημική σύσταση των αποθέσεων φωσφογύψου, προκειμέ–
νου να διερευνηθεί τυχόν ρύπανση του εδάφους και των υπογείων υδάτων της
περιοχής.
§ Επισημαίνονταν δε ότι ως φορέας εκτέλεσης των προαναφερόμενων ενεργειών
ορίζεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:
• Τι μέτρα έχει λάβει έως σήμερα η κυβέρνηση, για την προστασία του κοινού, καθώς
και για τις διαδικασίες ασφαλούς διαχείρισης των αποθέσεων φωσφογύψου στην
συγκεκριμένη περιοχή του Αιγινίου.

• Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των αναγκαίων εργασιών και έργων
επιτόπιας εξυγίανσης ή/και αποκατάστασης του περιβάλλοντος στον ως άνω χώρο με
στόχο την άρση των επιπτώσεων της ρύπανσης της περιοχής.
• Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, το υπέδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα και
στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής από την απόθεση και παραμονή επί
πάρα πολλά χρόνια σημαντικών ποσοτήτων φωσφογύψου, στην έκταση αυτή.

Οι βουλευτές

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Ελένη Γερασιμίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...