Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Ο όφις με ηπάτησε


1 Ο δε όφις ήτο το φρονιμώτερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός· και είπεν ο όφις προς την γυναίκα, Τω όντι είπεν ο Θεός, Μη φάγητε από παντός δένδρου του παραδείσου;
2 Και είπεν η γυνή προς τον όφιν, Από του καρπού των δένδρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγωμεν·
3 από δε του καρπού του δένδρου, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, Μη φάγητε απ' αυτού, μηδέ εγγίσητε αυτόν, διά να μη αποθάνητε.
4 Και είπεν ο όφις προς την γυναίκα, Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει Β' Κορ 11:3
5 αλλ' εξεύρει ο Θεός, ότι καθ' ην ημέραν φάγητε απ' αυτού, θέλουσιν ανοιχθή οι οφθαλμοί σας, και θέλετε είσθαι ως θεοί, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν. Ιω 8:44
6 Και είδεν η γυνή, ότι το δένδρον ήτο καλόν εις βρώσιν, και ότι ήτο αρεστόν εις τους οφθαλμούς, και επιθυμητόν το δένδρον ως δίδον γνώσιν· και λαβούσα εκ του καρπού αυτού, έφαγε· και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής μεθ' εαυτής, και αυτός έφαγε. Ρωμ 5:12, Ρωμ 5:14, Α' Τιμ 2:14
7 Και ηνοίχθησαν οι οφθαλμοί αμφοτέρων, και εγνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί· και ράψαντες φύλλα συκής, έκαμον εις εαυτούς περιζώματα. Γεν 2:25
8 Και ήκουσαν την φωνήν Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν τω παραδείσω προς το δειλινόν· και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού, μεταξύ των δένδρων του παραδείσου.
9 Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ, και είπε προς αυτόν, Που είσαι;
10 Ο δε είπε, Την φωνήν σου ήκουσα εν τω παραδείσω, και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός· και εκρύφθην.
11 Και είπε προς αυτόν ο Θεός, Τις εφανέρωσεν εις σε ότι είσαι γυμνός; Μήπως έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξα εις σε να μη φάγης;
12 Και είπεν ο Αδάμ, Η γυνή την οποίαν έδωκας να ήναι μετ' εμού, αυτή μοι έδωκεν από του δένδρου, και έφαγον.
13 Και είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα, Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες; Και η γυνή είπεν, Ο όφις με ηπάτησε, και έφαγον. Απ 12:13
14 Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφιν, Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να ήσαι μεταξύ πάντων των κτηνών, και πάντων των ζώων του αγρού· επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατεί, και χώμα θέλεις τρώγει, πάσας τας ημέρας της ζωής σου·
15 και έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής· αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού. Μτ 4:1, Κολ 2:15
16 Προς δε την γυναίκα είπε, Θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου· με λύπας θέλεις γεννά τέκνα· και προς τον άνδρα σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Α' Κορ 14:34, Α' Τιμ 2:11, Τιτ 2:5, A' Πέ 3:6
17 Προς δε τον Αδάμ είπεν, Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον της γυναικός σου, και έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξα εις σε λέγων, Μη φάγης απ' αυτού, κατηραμένη να ήναι η γη εξ αιτίας σου· με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσας τας ημέρας της ζωής σου·
18 και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εις σέ· και θέλεις τρώγει τον χόρτον του αγρού·
19 εν τω ιδρώτι του προσώπου σου θέλεις τρώγει τον άρτον σου, εωσού επιστρέψης εις την γην, εκ της οποίας ελήφθης· επειδή γη είσαι, και εις γην θέλεις επιστρέψει.
20 Και εκάλεσεν ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού, Εύαν· διότι αυτή ήτο μήτηρ πάντων των ζώντων.
21 Και έκαμε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους, και ενέδυσεν αυτούς.
22 Και είπε Κύριος ο Θεός, Ιδού, έγεινεν ο Αδάμ ως εις εξ ημών, εις το γινώσκειν το καλόν και το κακόν· και τώρα μήπως εκτείνη την χείρα αυτού, και λάβη και από του ξύλου της ζωής, και φάγη, και ζήση αιωνίως·
23 Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, διά να εργάζηται την γην εκ της οποίας ελήφθη.
24 Και εξεδίωξε τον Αδάμ· και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα Χερουβείμ, και την ρομφαίαν την φλογίνην, την περιστρεφομένην, διά να φυλάττωσι την οδόν του ξύλου της ζωής.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και ο κος Πολύζος άρον-άρον πήρε πίσω τα λερωμένα τα άπλυτα, τα ραδιενεργά απόβλητα από τον Βούθνηκα. Και ενώ η επιτροπή ατομικής ενέργειας θα ερχόταν για να επιληφθεί του προβλήματος και να δώσει οδηγίες ασφαλούς αποκομιδής, αυτός έσπευσε να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος. Και αντί να γράψει δια των εκπροσώπων του ένα επαινετικό σχόλιο στο blog μου σιώπησε. Λες και η αποκάλυψη του μεγάλου αυτού κινδύνου για την υγεία των κατοίκων ήταν αντικολινδρινή ενέργεια. Εμφανίστηκαν ωστόσο και απειλητικά σχόλια στο μπλοκ μου, "αγνώστου" προελεύσεως.  Θα έπρεπε να το βουλώσω για να μην χαλάσω την μόστρα του κυρίου δημάρχου. Για να δούμε ποιος ψεύδεται λοιπόν. Σε έλεγχο που έκανε ο κ. Κ. Δανιηλίδης πριν την μόλυνση του ρέματος σε οδηγό φορτωτή ιδιοκτησίας τοπικού εργολάβου (άραγε έχει αναλάβει κάποιο έργο; Γιατί δεν είναι πουθενά στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου; Αν είδα καλά πάντως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην "διαύγεια") αυτός απάντησε ότι μόνος του πήγε και έσπρωξε τα μπάζα στο λάκκο. Κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Αν λοιπόν είναι έτσι θα μπορούσε να είχε ρίξει και τα απόβλητα. Καθώς και σήμερα αμέσως μετά τον έλεγχο της επιτροπής πήγε άλλος φορτωτής και έριξε στο ρέμα τα μπάζα που υποτίθεται πέσαν για την κάλυψη των τυχών υπολειμμάτων των επικίνδυνων λυμάτων. Και ποιος τους είπε να κουβαλήσουν 200 φορτηγά απο το παράνομο λατομείο χωρίς καμιά οδηγία ειδικού, γιατί η πρεμούρα; Πάμε παρακάτω.
Για να δούμε και τι λένε οι φωτογραφίες; Ας μας πούνε ο όγκος από το σορό των αποβλήτων που φανερά λείπει, που βρίσκεται;
Στην φωτογραφία είναι η αδήλωτη εναπόθεση φωσφογύψου.
Από αυτην μεταφερθηκαν στο ρέμα δίπλα στην κεντρική πλατεία μερικές ποσότητες.
Προφανώς είχαν σκοπό να τις μεταφέρουν όλες. Κάτι πήγε όμως στραβά και σταμάτησαν...
Η φωτογραφία δείχνει φανερά ότι λείπουν αρκετές ποσότητες.
Παρά την επιστροφή που όντως έγινε.
Λείπουν από δεξιά εκεί ακριβώς που πατάνε ο δημοτικός σύμβουλος της λαϊκής συσπείρωσης κ. Κ. Δανιηλίδης
και ο επιστήμονας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
Πιθανόν λοιπόν να μην επέστρεψαν όλη την ποσότητα. Που είναι η υπόλοιπη ποσότητα οεο;
Εδώ που πατάει ο κος Κώστας με τον  Ειδικό που κοιτάει τα φουλ μπεκερέλ τι υπήρχε οεο;

Ακούγεται ότι  ένας περαστικός πήγε στο δημαρχείο και είπε πως είδε κάποια μπάζα και σκέφτηκε να πει στο δήμο τα μεταφέρει στην πλατεία και ότι δεν ήξερε ο δήμαρχος ότι αυτά είναι απόβλητα.
Του είχαν πει ότι είναι απόβλητα αλλά νόμισε ότι είναι από-βλήτα.
Πλάκα κάνω τι άλλο να κάνω;
Ο όφις με ηπάτησε λοιπόν και έπονται και άλλες φωτογραφίες...
Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα οτι ότι πάρθηκε δεν επιστράφηκε. Άραγε που πήγε; Οεο;
Κότσυφας ο κοινός, Turdus merula.
Η Τσίχλα της Ελληνικής υπαίθρου ο Κότσυφας, ο κοινός. Το κοτσύφι εις την Κύπρον. Κουτσβάδ στον Κολινδρό. Συχνάζει στον βούθνηκα.
Στο ψάξε της τροφής του πεταρίζει χαμηλά, ψάχνει στα χαμόκλαδα και στις ρίζες των δέντρων για να βρει ελιές, σπόρους, κούμαρα, έντομα, γαιοσκώληκες, μούρα φρούτα από οπορωφόρα δέντρα. Αν και καχύποπτο πουλί, δεν διστάζει να τρυπώσει με θράσος ακόμα και σε αυλές σπιτιών προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη τροφή.
Έχει την ικανότητα να ανασηκώνει με το ράμφος του τα φύλλα ψάχνοντας από κάτω για έντομα
και σαλιγκάρια και να στρέφει το κεφάλι κοιτώντας λοξά με τα μεγάλα του μάτια.
Το εντυπωσιακό κελάηδημα του κότσυφα έχει δυνατό, καθαρό, μελωδικό ήχο που ακούγεται από τον Φλεβάρη μέχρι περίπου τον Ιούλιο.
Προσελκύει το θηλυκό με γλυκά καλέσματα ενώ όλο το φθινόπωρο και τον χειμώνα κελαηδά υποτονικά.
Τα κοτσύφια κελαηδούν ακόμα.
Έτσι λοιπόν ένας κότσυφας μου είπε πως η εταιρία λιπασμάτων πριν πολλά πολλά χρόνια αποπειράθηκε να φέρει και να μπαζώσει τον βούθνηκα αλλά και τότε κάποιοι κακοί αντέδρασαν και σταμάτησε το μεγάλο έργο. Λέει λοιπόν πως τότε ο Πολύζος ήταν υπάλληλος του δήμου και με τόσο ντόρο κάτι παραπάνω θα είχε πάρει το αυτί του για το φωσφογύψο.

2 σχόλια:

aimsare είπε...

Μπράβο αδερφούλη μην τους αφήνεις σε χλωρό κλαρί! Δεν έχουν τσίπα πάνω τους! Κρίμα να μην είμαι κι εγώ εκεί να βοηθήσω :(
Συνεχίστε τον αγώνα!

gekoudi είπε...

@aimsare Εμείς έχουμε αρχές και αξίες. Θα σου στείλουμε στις 28 Οκτώβρη φωτορεπορτάζ. Δες τα e-mail σου.

Χαιρετισμούς πολλούς, Γιώργος.