Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

«Γυμνός» ο φωσφογύψος και η Δημοτική αρχή.

Αυξημένη ακτινοβολία και υψηλή συγκέντρωση ραδίου, λόγω ακάλυπτης εναπόθεσης φωσφογύψου στο Βούθνηκα.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από την  Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), που είναι και ο αρμόδιος εθνικός φορέας για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας στη χώρα μας, το δείγμα που στάλθηκε από τα απόβλητα είναι θετικό στην ύπαρξη ραδιενεργών υλικών και συγκεκριμένα ράδιο 226 πάνω από το επιτρεπτό όριο ακτινοβολίας. Το υλικό είναι ΦΩΣΦΟΓΥΨΟΣ όπως είχα γράψει. 
Όσοι είναι κοντά καλό είναι να μην πλησιάζουν στο ρέμα, να μην έρχονται σε επαφή και οι γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά τους να παίζουν εκεί κοντά. 
- Να τηρηθούν προϋποθέσεις που επιβάλλει το εφαρμοστέο κοινοτικό δίκαιο.*
Να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι αρμόδιοι. 
Το υλικό πρέπει να το απομακρύνει άμεσα ο δήμος σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή που έχει και την τεχνογνωσία για αυτές τις περιπτώσεις. 


___*Η Δικαστική διαδικασία
Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί δικαστική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι στοιχειοθετείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει "επίσημη προειδοποιητική επιστολή" (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.
Με βάση την απάντηση, ή ελλείψει απαντήσεως, του κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του αποστείλει "αιτιολογημένη γνώμη" (δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση).
Σε αυτήν αναπτύσσονται ρητά και κατηγορηματικά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει υπάρξει εν προκειμένω παράβαση του κοινοτικού δικαίου και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, κατά κανόνα δίμηνης.
Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.
Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αποστέλλοντας νέα πρώτη γραπτή προειδοποίηση («επίσημη προειδοποιητική επιστολή») και στη συνέχεια δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση («αιτιολογημένη γνώμη»).
Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικής ποινής στο ενεχόμενο κράτος μέλος.

[1] Οδηγία 75/442/EΚ της 15 Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων.
[2] Οδηγία 96/61/EΚ της 24 Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.
[3] Οδηγία 1999/31/EΚ της 26 Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: