Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

..."για παράνοµη απόθεση υλικών - αποβλήτων στο ρέµα "Βούθνηκας""


Χωρίς σχόλια.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ταχ.Δ/νση : Μοναστηρίου 12
Ταχ. Κωδ. : 546 29, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Μ. Θεοδοσέλη
Τηλ. : 2313 /325.581
E-mail : M.Theodoseli@pkm.gov.gr
Fax. : 2310/422201
Θεσσαλονίκη, 30/01/2012 Α.Π.: 236919/13880
Σχετ.: 2788/04.01.2012
ΠΡΟΣ:
Γραφείο Γεvικού Διευθυvτή κ. Απόστολου Γιάvτση
Β. Όλγας 198, 546 55 Θεσσαλονίκη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Περιφέρεια Κεvτρικής Μακεδοvίας Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ΠΕ Πιερίας

Θέµα: Ενηµέρωση για παράνοµη απόθεση υλικών - αποβλήτων στο ρέµα "Βούθνηκας" της Δηµοτικής Ενότητας Κολινδρού του Δήµου Πύδνας - Κολινδρού του Ν. Πιερίας. 

Σχετ:
1.         Η, από 24-10-11, Επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης (Α.Π.: 12353/971/31-10-2011 της υπηρεσίας µας).
2. Το, από 31-10-2011, «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» του Γραφείου Γενικού Γραµµατέα της Α.Δ.Μ.Θ. µε τη διαβίβαση του, µε Α.Π.: 6572/β/1711/25-10-11, εγγράφου του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Α.Π.: 12353/971/31-10- 2011 της υπηρεσίας µας).
3. Το, µε Α.Π.: Α.γ/414/3250/01-11-2011, έγγραφο του Τµήµατος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας µε θέµα: “Εναπόθεση φωσφoγύψoυ σε περιοχή του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Αιγινίου του Δήµου Πύδνας Κολινδρού (Ν. Πιερίας)”.
4. Το, µε Α.Π.: Π/414/348/31-10-2011, έγγραφο του Τµήµατος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας µε θέµα: “Εναπόθεση φωσφoγύψoυ σε περιοχή του Δηµοτικού Διαμερίσματος Αιγινίου του Δήµου Πύδνας-
Κολινδρού (Ν. Πιερίας)”.
5. Το, µε Α.Π.: οικ.2010/01-11-2011, έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος -Τοµέας Βορείου Ελλάδος του Υ.Π.Ε.ΚΑ.
6. Τη, µε Α.Π.: Π/414/471/30-12-2003, απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας µε θέµα: «Έγκριση ελεγχόµενης χρήσης του φωσφογύψου ως βελτιωτικό του
εδάφους».
7. Το, µε Α.Π.: Π/414/875/05-10-2001, έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής
Ενέργειας µε θέµα τις στρατηγικές διαχείρισης φωσφονύψου.
8. Το, µε Α.Π.: 219379/12464/988/03-11-2011, Υπηρεσιακό Σηµείωµα Τµήµατος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Πιερίας.
9. Η µε Α.Π.: 217220/12315/03.11.2011 απάντηση της υπηρεσίας µας µε θέµα: Ερώτηση των Βουλευτών κ. Γ. Ζιώγα, κ. Θ. Ιγνατιάδη, κ. Σ. Καλαντίδου & Επερώτηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» µε θέµα: «Εγκαταλελειµµένες σωροί φωσφογύψου σε περιοχή του Αιγινίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας».
10. Το, µε Α.Π.: οικ.12892/1017/08-11-2011, έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ΠΕ Ενότητας Πιερίας µε θέµα «Αποστολή δειγμάτων υλικού για εξέταση» (Α.Π.: 246451/14724/01.11.2011 της υπηρεσίας µας).
11. Το, µε Α.Π.: 228266/13149/17.11.2011, έγγραφο της υπηρεσίας µας µε θέµα: Επιστροφή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αξιολόγηση και κατάταξη του έργου: «Αντιστήριξη - Προστασία πρανών από τη διάβρωση στην περιοχή Βούθνηκας Κολινδρού» .
12. Η από 12.12.2011 έκθεση αποτελεσµάτων εργαστηριακών δοκιµών (απ:
9719/11.01.2012 της υπηρεσίας µας).
13. Η µε Α.Π.: 9719/11.01.2012 διαβίβαση της έκθεσης αποτελεσµάτων εργαστηριακών δοκιµών από την υπηρεσία µας στο Ινστιτούτο Εδαφολονίας Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ).
14        Η µε Α.Π.: 18688/2914/16.12.2011 διαβίβαση Έκθεσης Αυτοψίας από την Επιτροπή Αστυνόµευσης Ρεµάτων ΠΕ Πιερίας προς την υπηρεσία µας (απ: 2788/04.01.2012 της
υπηρεσίας µας).
15. Η µε Α.Π.: 20.366/09.01.2012 ενηµέρωση για τη µεταφορά των αποθέσεων
φωσφογύψου από τον Δήµο Πύδνας - Κολινδρού.
15. Η µε Α.Π.: 20.366/09.01.2012 ενηµέρωση για τη µεταφορά των αποθέσεων
φωσφονύψου από τον Δήµο Πύδνας - Κολινδρού.
Στις 31.10.2011 διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού τα (1) και (2) σχετικά έγγραφα για άµεση απάντηση έως τις 02.11.2011, µε σκοπό την απάντηση του θέµατος στο Περιφερειακό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στις 03.11.2011. Στο διάστηµα αυτό, η Διεύθυνσή µας παράλληλα και σε συνεργασία µε το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Πιερίας αφού ερεύνησαν το θέµα και συνεργάστηκαν περαιτέρω µε την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) και την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) απέστειλαν την απάντηση για το θέµα µε το (9) σχετικό.
Το αντικείµενο των (1) και (2) σχετικών αφορούσε σε εγκαταλειµµένες και ακάλυπτα; σωρούς φωσφογύφου που βρίσκονται σε περιοχή του Αιγινίου Πιερίας, ωστόσο το θέµα αυτό προέκυψε έπειτα από ενέργειες του Δήµου Πύδνας - Κολινδρού για "αξιοποίηση" ορισµένων ποσοτήτων από τις σωρούς σε εργασίες επιχωµάτωσης στο ρέµα Βούθνηκα.
Η Ε.Ε.Α.Ε. κλήθηκε άµεσα και πραγµατοποίησε αυτοψία στις 19.10.2011 στην περιοχή του θέµατος, µε επιτόπιες µετρήσεις και έλαβε δείγµατα υλικού για τη διενέργεια εργαστηριακών µετρήσεων. Με βάση τα αποτελέσµατα η Ε.Ε.Α.Ε. εξέδωσε τα (3) και (4) σχετικά έγγραφα και σύστησε δύο εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης: είτε την κάλυψη της υπάρχουσας εναπόθεσης φωσφογύψου µε χώµα και την υλοποίηση έργων αποκατάστασης της περιοχής (πχ. δεντροφύτευση), είτε τη µεταφορά του σε χώρο ελεγχόµενης από την Ε.Ε.Α.Ε. εναπόθεσης φωσφογύψου (Πεντάλοφος ή πλησίον πρώην Εργοστασίου παραγωγής φωσφορικού οξέως στη Θεσσαλονίκη).
Τα άµεσα µέτρα, που προτάθηκαν από την υπηρεσία µας, περιλαµβάνονται στο (9) σχετικό και αφορούν στα ακόλουθα:
Επιβολή κυρώσεων στο Δήµο Πύδνας - Κολινδρού για παράνοµη απόθεση ολικών - αποβλήτων και µπάζωµα ρέµατος. 
Οριοθέτηση του ρέµατος µε ευθύνη του Δήµου Πύδνας - Κολινδρού. 
Αποτίµηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου, αναγνώριση και αποτίµηση (αξιολόγηση) της ρύπανσης του χώρου και εν συνεχεία µελέτη για τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης του φωσφογύψου.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Δήµος Πύδνας - Κολινδρού κατέθεσε αίτηση µε συνηµµένο φάκελο Μ.Π.Ε. για περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Αντιστήριξη - Προστασία Πρανών από τη διάβρωση στη περιοχή Βούθνηκας κολινδρού» στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ΠΕ Πιερίας, το οποίο στη συνέχεια διαβιβάστηκε µε το (11) σχετικό στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού για αξιολόγηση και κατάταξη. Έπειτα από έλεγχο των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι το έργο δεν αφορά αντιστήριξη και προστασία πρανών από διάβρωση αλλά επίχωση του παρακείµενου ρέµατος και ότι δε µπορεί να αδειοδοτηθεί. Τα αντίγραφα της Μ.Π.Ε. επιστράφηκαν στη ΠΕ Πιερίας και η απάντηση κοινοποιήθηκε στην Ε.Υ.Ε.Π.
Επιπλέον, σε απάντηση των συστάσεων της Ε.Ε.Α.Ε. για τους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης της σωρού του φωσφογύψου, ο Δήµος Πύδνας - Κολινδρού απέστειλε απάντηση µε το (15) σχετικό στην οποία αναφέρει ότι δεν δύναται να ανταπεξέλθει οικονοµικά στην αποκατάσταση και τεχνικά (µε εξειδικευµένο εξοπλισµό και προσωπικό) στη µεταφορά του φωσφογύψου.
Σχετικά µε την αποτίµηση της επικινδυνότητας του αποβλήτου και της ρύπανσης του χώρου, το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ΠΕ Πιερίας σε συνεργασία µε το Δήµο Πύδνας - Κολινδρού διενήργησαν δειγµατοληψίας από την περιοχή επιχωµάτωσης στο ρέµα Βούθνηκα καθώς επίσης και από το πρώην πεδίο βολής του Στρατού (από όπου επίσης χρησιµοποιήθηκαν υλικά για την επιχωµάτωση). Τα δείγµατα απεστάλησαν µε το (10) σχετικό σε αδειοδοτηµένη εταιρεία για χηµικές αναλύσεις και τεστ εκπλυσιµότητας. Επιπλέον, παρουσία των ανωτέρω υπηρεσιών διενεργήθηκε δειγµατοληψία από την κύρια σωρό του φωσφονύψου, ώστε να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα του υλικού, οι αναλύσεις του οποίου ανατέθηκαν στο ίδιο εργαστήριο. Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών αναλύσεων απεστάλησαν µε το (12) σχετικό στην υπηρεσία µας και στη συνέχεια η έκθεση των αποτελεσµάτων διαβιβάστηκε για γνωµοδότηση στο Ινστιτούτο Εδαφολονίας (του πρώην ΕΘΙΑΓΕ) µε το (13) σχετικό.
Με αφορµή το (5) σχετικό κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία µας η Έκθεση Αυτοψίας ((14) σχετικό) της Επιτροπής Αστυνόµευσης Ρεµάτων (Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πιερίας) η οποία κάλεσε το Δήµο Πύδνας - Κολινδρού να αποστείλει τυχόν άδειες - εγκρίσεις βάση των οποίων προχώρησε στην απόθεση υλικών - αποβλήτων στο ρέµα «Βούθνηκας» και σε αντίθετη περίπτωση να αποκαταστήσει άµεσα την κοίτη του ρέµατος στην προϋφιστάµενη κατάσταση µε την αποµάκρυνση όλων των παραπάνω υλικών κατόπιν εκδόσεων των απαραίτητων αδειών.
Τέλος, το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ΠΕ Πιερίας είναι σε συνεχή συνεργασία µε τις ανωτέρω υπηρεσίες και ειδικότερα µε την Ε.Υ.Ε.Π. για την εφαρµογή διατάξεων του Νόµου 1650/1986 στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. 
Για τις ενέργειες που πρόκειται να ακολουθήσουν καθώς και τα αποτελέσµατα αυτών η υπηρεσία µας θα επανέλθει µε νέο ενηµερωτικό έγγραφο καθότι το θέµα είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Μπουρνής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...